OPSI PROJEKTA  

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si


Projekt EKO šola kot način življenja.

Naša šola bo še naprej EKO šola. EKO šola kot način življenja je celoten program, ki skozi celo šolsko leto s pomočjo konkretnih projektov uresničuje naslednje cilje:

 • vzgoja za okoljsko odgovornost
 • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine
 • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (povečana ponudba ekološko pridelane hrane, pitniki, gibanje)
 • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjave idej
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)

Primarni cilj bo izvesti 7 korakov za pridobitev ekozastave. Ker se je v celoti zamenjala generacija otrok in staršev, ki je oblikovala prvo ekolistino, bomo naredili novo in ustvarili nov ekoodbor.

Sodelovali bomo na sejmih z našimi semeni iz šolskega vrta.

1. triletje bo bralo knjige z ekološko vsebino. Vsi pa čimbolj dosledno ločevali odpadke in sodelovali v čiščenju okolice. V humanitarne namene za organizacijo Karitas bomo zbirali zamaške, za Biteo bomo zbirali kartuše in tonerje. Izpeljali bomo dve zbiralni akciji papirja.

 

Poleg tega bomo ozaveščali ekošolarje in njihove starše, razvijali solidarnost, sočutje in pomoč, organizirali različne dobrodelne zbiralne akcije …

 

Vodja projekta: Sonja Volk

Projekt ZDRAVA ŠOLA

Zdrava šola je projekt in je način življenja na naši šoli.

Vsem učencem pomagamo oblikovati pozitivno samopodobo, skrbimo za zdravje in za zdravje vseh zaposlenih na šoli. Sodelujemo z zdravstveno in zobozdravstveno službo.

Učitelji in šolsko osebje smo zgled za zdrav način življenja. Organiziramo čim bolj zdravo prehrano za učence in vse zaposlene. Skrbimo za gibalno dejavnost učencev in delavcev šole. Na šoli skrbimo za kontinuirano dodatno ponudbo šolskega sadja in zelenjave (ŠSZ).

 

V letošnjem letu se v rdečo nit še naprej prepletajo duševno zdravje, gibanje in prehrana

 

Na šoli bomo usmerili svoje delo v: različne oblike medsebojne pomoči (vrstniška pomoč, učna pomoč, različne oblike dela v razredu,  socialne oblike pomoči, PP ...), medsektorsko sodelovanje (sociala-zdravstvo-šolstvo), pozornost do ranljivih skupin (otroci s posebnimi potrebami, učno neuspešni), omogočanje priložnosti za razvoj osebnih  potencialov, prostovoljstvo, medgeneracijsko sodelovanje. Skrbeli bomo za urejenost šole in šolske okolice. V projektu nadaljujemo z vsebinami  projekta “Uživajmo v zdravju”, katerega cilj je bil preprečevanje in zmanjševanje pojava debelosti in prekomerne hranjenosti pri otrocih in najstnikih (minute za zdravje, dodatne gibalne ure za identificirane učence, prilagojen jedilnik z nižjo energijsko vrednostjo za identificirane učence, vključevanje didaktičnih pristopov v predmete SPH, PB, gospodinjstvo s pomočjo didaktičnih iger in didaktičnih kart, aktivnosti za spodbujanje otrok k zadostnemu pitju vode med odmori in po telesni aktivnosti, spodbujanje k ustrezni kulturi prehranjevanja med obroki, sodelovanje z lokalnimi pridelovalci hrane, poudarek pozitivnemu samovrednotenju otroka, organizacija delavnice s tematskimi pogovori o čustvih, frustracijah, ozaveščanju, pomoč učiteljev športa pri urah športa v 1. triadi, aktivni popoldnevi in vikendi za delavce šole, pridelava ekološke zelenjave na šolskem vrtu) 

 

Vodja projekta: Simona Grubič

Projekt VESOLJE

Projekt izvajajo učenci 8.  razreda, predstavitev nalog in izdelkov do marca 2018.

Cilji:

 • spoznavanje vesolja
 • spoznavanje nebesnih pojavov, teles
 • izdelava izdelka na temo vesolje
 • predstavitev seminarske naloge
 • posredovanje znanja drugim

Učenci so na začetku leta dobili nalogo, da si izberejo poljubni naslov na temo vesolje. Nato imajo čas do decembra, da poleg besedilne naloge izdelajo tudi praktični izdelek na to temo. Delo poteka individualno. Učenci imajo možnost konzultacije z učiteljem do zadanega roka. Nato vsi učenci predstavijo svojo nalogo pred razredom in dobijo iz tega ustno oceno.

 

Vodja projekta: Vlado Cizl

Projekt: PODJETNA 9-ka

Izvajamo ga skupaj z občino Krško kot nosilcem projekta, OŠ Kostanjevica na Krki in OŠ Leskovec pri Krškem te posameznimi podjetniki. Cilj projekta je mladim približati tehnične poklice, jim predstaviti delo v podjetjih, izdelke in jih navdušiti za tehnično področje. Izvajali bomo tehnični krožek s pomočjo zunanjih izvajalcev ter opravili dve ekskurziji-ogled podjetij.

 

Vodja projekta: Vlado Cizl

Projekt NOČ BRANJA

Projekt je namenjen učencem 2. in 3. triletja, saj opažamo, da v tem obdobju zanimanje za knjigo upada. Učenci bodo preživeli noč v šoli s spalnimi vrečami, knjigami, vrstniki in ob zanimivih aktivnostih.

Cilji projekta so naslednji:

 • poudariti pomen branja za kakovostno preživljanje prostega časa,
 • razvijati veselje do branja ter kreativnost in kritično razmišljanje ob branju in po njem,
 • doživeti branje kot dogodek,
 • druženje ob knjigi.

 

Vodja projekta: Stanka Turšič Pungerčar

Projekt SEMENA SPREMEMB

Izvajajo ga učenci od 3. do 5. razreda, ki se bodo ukvarjali z:

 • osveščanjem o petih ključnih vrednotah,
 • učenjem za in skozi življenje,
 • inovativno družbo,
 • zaupanjem,
 • kakovostnim življenjem
 • identiteto.

 

Vodji projekta: Jana Kovačič in Janja Omerzu

Projekt MOJA MAMA

Projekt izvajajo učenci 2. razreda. Cilj projekta je spoznati življenje in delo naših mam, izdelati knjigo Moja mama in za njih pripraviti kratek kulturni program.

 

Vodja projekta: Mojca Cerjak Ivanšek

Projekt SCRAPBOOK

Izvajajo ga učenci 4. razreda. Cilj je, da zavestno spremljajo in beležijo zanimive dogodke skozi šolsko leto. Izdelajo knjigo vtisov.

 

Vodji projekta:  Sonja Volk

Projekt ŽIVIM ZDRAVO

Bomo izvajali v tretjem razredu skozi celo šolsko leto. Poudarek bo na izpostavljanju zdravja kot najvišje življenjske vrednote skozi gibanje, prehranjevanje in gradnji dobrih socialnih odnosov. V projekt bomo vključili aktivnosti dni s posebno vsebino. Zaključili ga bomo s predstavitvijo izdelkov in dosežkov otrok na tem področju na zaključku s starši.

 

Vodja projekta: Natalija Vahčič

Projekt CAP – preventivni program proti zlorabi otrok

Projekt bo potekal v obliki delavnic, ki se bodo izvajale v 4. razredu.

Cilj projekta je, da učence opolnomočimo, da se uspešno uprejo nasilnežem, in da vedo, kje poiskati pomoč.

 

Vodja projekta: Metka Žabjek

Projekt MEDGENERACIJSKO BRANJE

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije osnovalo projekt »Medgeneracijsko branje mladinskih knjig«, katerega namen je povezati skupine mladih bralcev iz srednjih šol oz. tudi osnovnošolce 3. triletja in odrasle bralce v istem kraju oz. šoli.

 

Osrednji cilji projekta so:

 • spodbujati medgeneracijsko branje literature (evropski trend),
 • promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo iz zbirk »Zlata bralka, zlati bralec« in »Rastem s knjigo«, predvsem t. i. »over-cross« besedila,
 • senzibilizirati obe starostni skupini bralcev za teme in probleme, ki jih obravnavajo ta literarna dela, jih primerjati s podobnimi besedili ... izmenjevati mnenja o literaturi, tudi s pomočjo osebnih izkušenj, obujanj spominov ... stkati medgeneracijsko izmenjavo in povezovanje.

Vodja projekta na ravni države je mag. Tilka Jamnik.

 

K sodelovanju bomo povabili učence 3. triletja in njihove starše oz. stare starše, ostale starše, učitelje ali zainteresirano javnost iz kraja. Srečali se bomo v zimskih mesecih, in sicer trikrat. Naslove knjig, o katerih se bomo pogovarjali, bomo določili vnaprej, knjige pa udeleženci projekta prejmejo v dar.

Srečanja potekajo tako, da se o prebranih knjigah pogovarjamo iz različnih vidikov.

 

Ocenjujem, da so srečanja dobrodošla popestritev šolskega programa in dobra izkušnja za vse sodelujoče, saj se je projekt izvajal že v preteklih dveh šolskih letih in so ga udeleženci ocenili zelo pozitivno.

 

Vodja projekta: Mateja Jankovič Čurič

Projekt – izid knjige: MONOGRAFIJA O POHANCI

Dr. Milan Jazbec v sodelovanju s šolo pripravlja izid monografije, in sicer 12. septembra 2018. Ob tej priložnosti bo pripravljen priložnostni program in javna predstavitev knjige.

Vodja projekta: Mateja Jankovič Čurič

Projekt: Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika

Gre za portal z delovnim imenom »Franček«. Namen portala bo še dodatno približati slovarje slovenskega jezika učencem in dijakom in jim ponuditi informacije, ki jih potrebujejo za uspešno tvorjenje besedil: od pravopisnih, pravorečnih in drugih normativnih napotkov do stilističnih usmeritev, sklanjatev in spregatev ter podatkov o sopomenkah, nadpomenkah, podpomenkah itd.

Poleg tega bo portal ponujal tudi jezikovno svetovalnico za učitelje, kjer bodo strokovnjaki odgovarjali na različna jezikovna in stilistična vprašanja, ki se porajajo učiteljem pri pouku slovenskega jezika in književnosti.

Portal bo zelo preprost za uporabo in bo primeren že za učence od prvih razredov osnovne šole dalje. Prav zanje bomo pripravili tudi poseben Šolski slovar slovenščine.

Osnovni cilj je, da bi učencem in dijakom dovolj zgodaj približali slovarske, normativne in slovnične priročnike. Če bo njihova raba lahko nekaj samoumevnega že v času šolanja, potem jih bodo uporabljali tudi kot odrasli.

 

Projekt bo trajal 4 leta in bo v tem šolskem letu šele začel s prvimi koraki, zato vidnejših rezultatov še ne bo. Avtor in snovalec projekta je Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, partner v projektu pa je tudi naša šola.

 

Vodja projekta: Mateja Jankovič Čurič

Projekt: TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Teden (maj) vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

Vodja projekta: Marija Pavlovič

24. 11. 2018 - NOVOLETNI SEJEM (pouk - nadomeščanje delovne sobote 3. 5. 2019)

Letos bomo organizirali že sedmi novoletni sejem s tematiko gibanja in zdrave prehrane.. Na stojnicah, se bodo predstavili posamezni razredi s svojimi izdelki. Poskrbeli bomo za prijetno druženje otrok, staršev in delavcev šole. Sredstva, ki jih bomo zbrali od prodaje izdelkov otrok bomo namenili  razrednim skupnostim.

Vodja: aktiv I. triade

Projekt: GLOBALNO UČENJE — GLOBALNI IZZIVI

Projekt želi prispevati k spodbujanju globalnega učenja v šolah. Pri pouku bi učitelji predstavljali globalne izzive in ozaveščali učence. Teme bi vključevali v medpredmetno in predmetno poučevanje. Globalno učenje raziskuje tematike povezane z globalizacijo, povezave med osebnimi zgodbami in dogajanji po svetu, pomeni izziv nepravičnosti in revščini, raziskuje odnose moči in njihovo zgodovinsko ozadje, razkriva dezinformacije in stereotipe, spodbuja dvom, pomaga razvijati kritično mišljenje, omogoča večperspektivni pogled.

 

V projektu sodelujejo nevladne organizacije iz 9 evropskih držav, iz Slovenije je to Društvo Humanitas. Projekt se je začel novembra 2017 in bo trajal do oktobra 2020.

V tem času bomo učitelji delovali v petih delovnih skupinah (geografija, zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika, matematika, jeziki).

Uspehi v šoli

Področno iz atletike 2019

Konec maja, v torek, 28. maja 2019, je na atletskem stadionu v Brežicah potekalo področno prvenstvo iz atletike, ki so se ga udeležile tri naše učenke: Vita Rožman, Lucija Pernišek in Lara Zorko. Najuspešnejša je bila Vita Rožman, ki je osvojila drugo mesto v teku na 100 m.

Več

LOGIČNA POŠAST 2019, DRŽAVNO TEKMOVANJE

soboto, 21. maja 2019, se je 21 učencev od prvega do devetega razreda udeležilo državnega tekmovanja iz logike Logična pošast v organizaciji društva Mathema.

Več

Nogometaši občinski prvaki

V ponedeljek in sredo, 6. 5. in 8. 5. 2019, je potekalo občinsko prvenstvo v nogometu za mlajše dečke.

Več
Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani