OPSI PROJEKTA  

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si

 

Projekt EKO šola kot način življenja.

EKO šola kot način življenja je celoten program, ki skozi celo šolsko leto s pomočjo konkretnih projektov uresničuje naslednje cilje:

 • vzgoja za okoljsko odgovornost
 • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine
 • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (povečana ponudba ekološko pridelane hrane, pitniki, gibanje)
 • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjave idej
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)

Primarni cilj bo izvesti 7 korakov za pridobitev ekozastave.

Sodelovali bomo na sejmih z našimi semeni iz šolskega vrta.

Aktivno bomo sodelovali v projektu Misija zeleni koraki, ki bo potekal v povezavi s Trajnostno mobilnostjo.

Nadaljevanje 2 letnega projekta Hob’s Adventures, kjer preizkusimo prakso tujih šol in gostimo na učni uri učitelje Estonije, Latvije in Islandije.

Vsi bomo čim bolj dosledno ločevali odpadke in sodelovali v čiščenju okolice, aktivno sodelovali s Komunalo Brežice. Za Biteo bomo zbirali kartuše in tonerje. Izpeljali bomo dve zbiralni akciji papirja.

Poleg tega bomo ozaveščali ekošolarje in njihove starše, razvijali solidarnost, sočutje in pomoč, organizirali različne dobrodelne zbiralne akcije …

 

v tem šolskem letu bomo na novo nabavili reciklirane podajalnike in higienski papir iz predelane embalaže KEMS.

 

Vodja projekta: Sonja Volk

Projekt ZDRAVA ŠOLA

Zdrava šola je projekt in je način življenja na naši šoli.

Vsem učencem pomagamo oblikovati pozitivno samopodobo, skrbimo za zdravje in za zdravje vseh zaposlenih na šoli. Sodelujemo z zdravstveno in zobozdravstveno službo.

Učitelji in šolsko osebje smo zgled za zdrav način življenja. Organiziramo čim bolj zdravo prehrano za učence in vse zaposlene. Skrbimo za gibalno dejavnost učencev in delavcev šole. Na šoli skrbimo za kontinuirano dodatno ponudbo Šolske sheme (ŠSZ).

 

V letošnjem letu se v rdečo nit še naprej prepletajo duševno zdravje, gibanje in prehrana

 

Na šoli bomo usmerili svoje delo v: različne oblike medsebojne pomoči (vrstniška pomoč, učna pomoč, različne oblike dela v razredu,  socialne oblike pomoči, PP ...), medsektorsko sodelovanje (sociala-zdravstvo-šolstvo), pozornost do ranljivih skupin (otroci s posebnimi potrebami, učno neuspešni), omogočanje priložnosti za razvoj osebnih  potencialov, prostovoljstvo, medgeneracijsko sodelovanje. Skrbeli bomo za urejenost šole in šolske okolice. V projektu nadaljujemo z vsebinami, ki smo jih izvajali v prejšnjem šolskem letu: spodbujanje gibanja (minute za zdravje, dodatne gibalne ure, plakati z vajami, športna spodbuda pred vhodom v šolo ...), vključevanje didaktičnih pristopov v predmete SPH, PB, gospodinjstvo s pomočjo didaktičnih iger in didaktičnih kart, aktivni popoldnevi in vikendi za delavce šole, pridelava ekološke zelenjave na šolskem vrtu, aktivnosti za spodbujanje otrok k zadostnemu pitju vode med odmori in po telesni aktivnosti, spodbujanje k ustrezni kulturi prehranjevanja med obroki, sodelovanje z lokalnimi pridelovalci hrane, poudarek pozitivnemu samovrednotenju otroka.

Vodja projekta: Simona Grubič                                                              

Projekt VESOLJE

Projekt izvajajo učenci 8.  razreda, predstavitev nalog in izdelkov do marca 2018.

Cilji:

 • spoznavanje vesolja
 • spoznavanje nebesnih pojavov, teles
 • izdelava izdelka na temo vesolje
 • predstavitev seminarske naloge
 • posredovanje znanja drugim

 

Učenci so na začetku leta dobili nalogo, da si izberejo poljubni naslov na temo vesolje. Nato imajo čas do decembra, da poleg besedilne naloge izdelajo tudi praktični izdelek na to temo. Delo poteka individualno. Učenci imajo možnost konzultacije z učiteljem do zadanega roka. Nato vsi učenci predstavijo svojo nalogo pred razredom in dobijo iz tega ustno oceno.

 

Vodja projekta: Vlado Cizl

Projekt: PODJETNA 9-ka

Izvajamo ga skupaj z občino Krško kot nosilcem projekta, OŠ Kostanjevica na Krki in OŠ Leskovec pri Krškem te posameznimi podjetniki. Cilj projekta je mladim približati tehnične poklice, jim predstaviti delo v podjetjih, izdelke in jih navdušiti za tehnično področje. Konec projekta bo 19. septembra 2019 v Krškem.

 

Vodja projekta: Vlado Cizl

Projekt NOČ BRANJA

Projekt je namenjen učencem 2. in 3. triletja, saj opažamo, da v tem obdobju zanimanje za knjigo upada. Učenci bodo preživeli noč v šoli s spalnimi vrečami, knjigami, vrstniki in ob zanimivih aktivnostih.

Cilji projekta so naslednji:

 • poudariti pomen branja za kakovostno preživljanje prostega časa,
 • razvijati veselje do branja ter kreativnost in kritično razmišljanje ob branju in po njem,
 • doživeti branje kot dogodek,
 • druženje ob knjigi.

 

Vodja projekta: Stanka Turšič Pungerčar

Projekt TRAJNOSTNA MOBILNOST

Projekt Trajnostna mobilnost v osnovnih šolah bo potekal celo šolsko leto.

Želi prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok od 1. do 9. razreda ter posledično

zmanjšati uporabo motornega prometa v okolici osnovnih šol in vrtcev. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja. Vsi bodo sodelovali v igrah, ki so prilagojene vsaki triadi.

 

V tednu mobilnosti bomo merili prihode otrok v šolo, spodbujali bomo peš bus ter izvedli DAN ŠOLE na temo: Po starih šolskih poteh.

 

Aktivno bomo sodelovali s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Brežice, anketirali bomo starše, iskali rešitve za nevarne točke v prometu ter jih obveščal o spremenjenem cestnem režimu ob gradnji vrtca.

 

Vodja projekta: Janja Omerzu

Projekt PASAVČEK

Izvajajo ga učenci 1. razreda od oktobra do aprila. Cilj projekta je skrbeti za varnost v prometu, uporabljati varnostne pasove pri vožnji z avtomobilom in avtobusom, ozavestiti učence in njihove starše o pomenu varnosti na poti v šolo in iz nje. Sodelovali bomo s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice in Agencijo za varnost prometa RS.

 

Vodja projekta: Manuela Fridl

Projekt SCRAPBOOK

Izvajajo ga učenci 4. razreda. Cilj je, da zavestno spremljajo in beležijo zanimive dogodke skozi šolsko leto. Izdelajo knjigo vtisov.

 

Vodji projekta:  Sonja Volk

Projekt ŽIVIM ZDRAVO

Bomo izvajali v tretjem razredu skozi celo šolsko leto. Poudarek bo na izpostavljanju zdravja kot najvišje življenjske vrednote skozi gibanje, Svetovne dneve zdravja, športa, gorništva...prehranjevanje in gradnji dobrih socialnih odnosov. V projekt bomo vključili aktivnosti dni s posebno vsebino. Zaključili ga bomo s predstavitvijo izdelkov in dosežkov.

Vodja projekta: Natalija Vahčič

Projekt NEON– preventivni program proti nasilju

Osnovni cilj programa »Varni brez nasilja« je krepiti varovalne dejavnike otrok, mladostnikov, njihovih staršev in strokovnih delavcev za zaščito otrok in mladostnikov pred nasiljem. Program promovira celovit pristop VIZ k preventivi nasilja. Osvetli pomembno podporno vlogo vrstnikov, ki so npr. priče vrstniškemu nasilju. Krepi jih, da bi se podporno odzvali in pomagali ustaviti nasilje nad vrstniki. Tudi v primerih spolnega nasilja lahko podpora vrstnikov pomembno vpliva na odločitev otroka z izkušnjo nasilja za razkritje nasilja. Program vključuje tudi starše in zaposlene v VIZ kot pomembne podporne osebe za preprečevanje vrstniškega in spolnega nasilja.

Program se bo izvajal v 1., 3.in 7. razredu.

 

Vodji projekta: Lea Povše Škoda in Tjaša Šlibar

Projekt MEDGENERACIJSKO BRANJE

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije osnovalo projekt »Medgeneracijsko branje mladinskih knjig«, katerega namen je povezati skupine mladih bralcev iz srednjih šol oz. tudi osnovnošolce 3. triletja in odrasle bralce v istem kraju oz. šoli.

 

Osrednji cilji projekta so:

 • spodbujati medgeneracijsko branje literature (evropski trend),
 • promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo iz zbirk »Zlata bralka, zlati bralec« in »Rastem s knjigo«, predvsem t. i. »over-cross« besedila,
 • senzibilizirati obe starostni skupini bralcev za teme in probleme, ki jih obravnavajo ta literarna dela, jih primerjati s podobnimi besedili ... izmenjevati mnenja o literaturi, tudi s pomočjo osebnih izkušenj, obujanj spominov ... stkati medgeneracijsko izmenjavo in povezovanje.

 

Vodja projekta na ravni države je mag. Tilka Jamnik.

 

K sodelovanju bomo povabili učence 3. triletja in njihove starše oz. stare starše, ostale starše, učitelje ali zainteresirano javnost iz kraja. Srečali se bomo v zimskih mesecih, in sicer trikrat. Naslove knjig, o katerih se bomo pogovarjali, bomo določili vnaprej, knjige pa udeleženci projekta prejmejo v dar.

Srečanja potekajo tako, da se o prebranih knjigah pogovarjamo iz različnih vidikov.

 

Ocenjujem, da so srečanja dobrodošla popestritev šolskega programa in dobra izkušnja za vse sodelujoče, saj se je projekt izvajal že v preteklih treh šolskih letih in so ga udeleženci ocenili zelo pozitivno, zato bomo z njim nadaljevali tudi v prihajajočem šolskem letu.

 

Vodja projekta: Mateja Jankovič Čurič

Projekt: TKEMO VEZI

V tem šolskem letu nadaljujemo s projektom Tkemo vezi, v katerem želimo nadgraditi sodelovanje med šolo in starši. V ta namen ponujamo 4 različne dejavnosti, ki so se v preteklem šolskem letu izkazale za dobre, in sicer na mesečnih srečanjih od oktobra do januarja, kasneje pa je zaradi obilice drugih dejavnosti in drugih prioritet organizacija nesmiselna, saj ni dovolj prijavljenih. Dejavnosti bodo zelo različne: likovna delavnica oktobra, športne igre novembra, kino v šoli decembra s prilagojenim programom za mlajše in starejše učence ter njihove starše in večer družabnih iger januarja. K sodelovanju so povabljeni vsi starši, pri nekaterih aktivnostih pa tudi otroci, odvisno od njihove zmožnosti spremljanja. Sodelovanje je prostovoljno in tudi odvisno od lastnega interesa. Izkazan interes za posamezne dejavnosti bomo preverjali na prvih roditeljskih sestankih, potem pa za posamezne dejavnosti glede datuma obveščali le tiste, ki so se na posamezno delavnico prijavili oz. zanjo izkazali interes.

 

Vodja projekta: Mateja Jankovič Čurič

Projekt: Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika

Gre za portal z delovnim imenom »Franček«. Namen portala bo še dodatno približati slovarje slovenskega jezika učencem in dijakom in jim ponuditi informacije, ki jih potrebujejo za uspešno tvorjenje besedil: od pravopisnih, pravorečnih in drugih normativnih napotkov do stilističnih usmeritev, sklanjatev in spregatev ter podatkov o sopomenkah, nadpomenkah, podpomenkah itd.

Poleg tega bo portal ponujal tudi jezikovno svetovalnico za učitelje, kjer bodo strokovnjaki odgovarjali na različna jezikovna in stilistična vprašanja, ki se porajajo učiteljem pri pouku slovenskega jezika in književnosti.

Portal bo zelo preprost za uporabo in bo primeren že za učence od prvih razredov osnovne šole dalje. Prav zanje bomo pripravili tudi poseben Šolski slovar slovenščine.

Osnovni cilj je, da bi učencem in dijakom dovolj zgodaj približali slovarske, normativne in slovnične priročnike. Če bo njihova raba lahko nekaj samoumevnega že v času šolanja, potem jih bodo uporabljali tudi kot odrasli.

 

Projekt bo trajal 4 leta, dve leti je že v teku in prehaja v drugo fazo, ko se bo začela uporaba nastalega materiala. Avtor in snovalec projekta je Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, partner v projektu pa je tudi naša šola.

 

Vodja projekta: Mateja Jankovič Čurič

Projekt: TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Teden (maj) vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. S sodelovanjem v projektu opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja. V projekt so vključeni učenci od 1. do 9. razreda, kjer bodo v okviru šolskih ur ali popoldanskih delavnic prišli v stik z vrednotami učenja in medgeneracijskega sodelovanja.

 

Vodja projekta: Marija Pavlovič

Projekt PROSTOVOLJSTVO

Izvajajo ga učenci od 5. do 9. razreda v sodelovanju s strokovnimi delavci. Prostovoljstvo se bo izvajalo na področju medpomoči učenk in učencev v vrtcu pred in po pouku.

 

Vodja projekta: Tjaša Šlibar

Projekt: GLOBALNO UČENJE — GLOBALNI IZZIVI

Projekt je že stekel v šolskem letu 2018/2019, v novem šolskem letu pa bomo z njim nadaljevali in ga bolj konkretno ter večkrat preizkusili v praksi. Projekt želi prispevati k spodbujanju globalnega učenja v šolah. Pri pouku bom predstavljala globalne izzive in ozaveščala učence. Teme bom vključevala v medpredmetno in predmetno poučevanje. Z učenci od 6. do 9. razreda bomo iskali tematiko, povezano z globalizacijo, povezave med osebnimi zgodbami in dogajanji po svetu, iskali vzroke za nepravičnost in revščino, raziskovali odnose moči in njihovo zgodovinsko ozadje, iskali stereotipe. Pri učencih želim spodbujati kritično mišljenje in razvijati večperspektivni pogled.

V ta namen bom septembra povabila na obisk skupino Teatro Trono iz Bolivije, ki bo z učenci izpeljala nekaj  delavnic (strošek: 1 evro na učenca).

 

Vodja projekta: Lucija Kevo

Podkategorije

Uspehi v šoli

Področno iz atletike 2019

Konec maja, v torek, 28. maja 2019, je na atletskem stadionu v Brežicah potekalo področno prvenstvo iz atletike, ki so se ga udeležile tri naše učenke: Vita Rožman, Lucija Pernišek in Lara Zorko. Najuspešnejša je bila Vita Rožman, ki je osvojila drugo mesto v teku na 100 m.

Več

LOGIČNA POŠAST 2019, DRŽAVNO TEKMOVANJE

soboto, 21. maja 2019, se je 21 učencev od prvega do devetega razreda udeležilo državnega tekmovanja iz logike Logična pošast v organizaciji društva Mathema.

Več

Nogometaši občinski prvaki

V ponedeljek in sredo, 6. 5. in 8. 5. 2019, je potekalo občinsko prvenstvo v nogometu za mlajše dečke.

Več
Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani