Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si

 

 

 

GRADIVA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

NAČRT ZA ZAGOTAVLJANJE KONTINUIRANEGA DELA NA OSNOVNI ŠOLI ARTIČE V PRIMERU KORONAVIRUSA SARS-CoV-2

Spoštovani. V nadaljevanju prispevka prilagamo ukrepe na šoli v primeru koronavirusa.

 

 

Datum: 28. 2. 2020

 

 

NAČRT ZA ZAGOTAVLJANJE KONTINUIRANEGA DELA NA OSNOVNI ŠOLI ARTIČE V PRIMERU KORONAVIRUSA SARS-CoV-2

 

 

1.     NAMEN

 

Dokument vsebuje smernice, navodila in priporočila, kako organizirati delo v zavodu, v primeru širjenja koronavirusa. Poleg tega pa vsebujejo tudi navodila, kako že sedaj skrbimo za ustrezno čiščenje in higieno.

Primarni namen tega dokumenta je zmanjšanje vpliva koronavirusa na delovanje šole in vrtca.

Načrt se bo po potrebi popravljal in dopolnjeval.

 

2. VODENJE IN KOORDINACIJA

Koordinatorji so osebe, ki po potrebi dopolnjujejo in spreminjajo načrt ter skrbijo za koordinacijo dela in poteka aktivnosti na šoli in v vrtcu v času pandemije. Potek dela Koordinatorjev nadzira ravnateljica šole.

 

 Koordinator za šolo: Vlado Cizl

 Koordinatorica za vrtec: Nataša Petelinc

 

 DELOVNA KOORDINACIJSKA SKUPINA: V primeru njune odsotnosti se njuno delo razdeli naslednjim delavcem-kam šole/vrtca:

 

Koordinatorica v šoli: Stanka Turšič Pungerčar

Koordinatorica v vrtcu: Špela Lisec

 

 V primeru odsotnosti koordinatorjev so le-ti dolžni izbrati svojega namestnika, ki ga morajo o odsotnosti obvestiti in nanj prenesti vse zadolžitve.

 Vsem koordinatorjem se ta načrt posreduje tudi v elektronski obliki, da ga lahko dopolnjujejo in popravljajo v skladu s potrebami.

 

 

SKRB ZA REDEN PRETOK INFORMACIJ ZNOTRAJ ORGANIZACIJE, POSREDOVANJA PODATKOV O POTREBNIH UKREPIH IN NADZOR IZVEDBE LE-TEH:

 

 Primarno informacije naprej predajajo člani koordinacijske skupine in:

 • koordinator – kuhinja: Sonja Petan
 • koordinator – čistilke: Mateja Rožman
 • koordinator – drugo tehnično osebje: Boris Haler

Zaželeno je, da posamezniki koordinatorjem predlagajo popravke za načrt, saj je pričakovati da bolje in podrobneje poznajo razmere na določenih področjih kot jih pozna koordinator. Koordinator je dolžan predloge pretehtati, predebatirati in vnesti v načrt, če se izkažejo smiselni in nujni.

 

 KONTAKTNI PODATKI:

ime

e-mail

telefon

zadolžitve

Vlado Cizl

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

07 45 21 060

Koordinacija dela šole,organiziranje nadomeščanj,priprava sprotnih pisnih informacij

Nataša Petelinc

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

07 45 21 100

Organiziranje nadomeščanj v vrtcu

Stanka Turšič Pungerčar

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

07 45 21 251

 Skrb za sprotno obveščanje delavcev šole. Opravljanje zadolžitev Vlada Cizla v primeru njegove odsotnosti (nadomeščanja, priprava sprotnih pisnih informacij) Skrb za pretok informacij z drugimi delavci, ki nadomeščajo Vlada Cizla

Špela Lisec

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

07 45 21 100

Skrb za sprotno obveščanje delavcev vrtca. Opravljanje zadolžitev Nataše Petelinc v primeru njene odsotnosti (nadomeščanja, priprava sprotnih pisnih informacij) Skrb za pretok informacij z drugimi delavci, ki nadomeščajo Natašo Petelinc

 

 

 

 

 

 

SKRB ZA REDEN PRETOK INFORMACIJ UČENCEM IN STRAŠEM: Koordinator poskrbi, da pripravi pomembne, sveže informacije, ki jih šola objavi na svoji spletni strani in oglasnih deskah. Informacije na spletni strani po potrebi na internetu objavlja Lucija Kevo-šola in Tanja Mežič-vrtec.

 Ustne informacije staršem in učencem redno posredujejo razredniki, v vrtcu pa vzgojiteljice oz. pomočnice vzgojiteljice.

 

 Navodila in pojasnila o zdravstvenih vprašanjih se dobi pri regionalnem (NIJZ) Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Novo mesto, Muzejska ulica 5,  8000 Novo mesto Tel: 08/ 07 39 34 140

 

 

3. ORGANIZACIJSKA IN KADROVSKA IZHODIŠČA

 

 DELOVNI PROCES:

 

 Ključne in nepogrešljive aktivnosti za zagotavljanje normalnega vzgojno-izobraževalnega procesa

 • Kolikor je le mogoče, se ure pouka organizirajo po urniku oz. pripravljenih nadomeščanjih, kjer koordinator skrbi, da se opravi čim več ur, ki so predvidene na urniku. Ob večji odsotnosti učencev učitelji pri pouku predvsem ponavljajo in utrjujejo snov ter manj obravnavajo novo snov in tako zagotovijo učencem, ki so odsotni, da bodo ob vrnitvi v šolo lažje sledili pouku.
 • Po potrebi se pri načrtovanju pouka združi oddelke enega razreda, ob večji odsotnosti učiteljev in učencev pa tudi razredov.
 •  Po potrebi se pri načrtovanju dela v vrtcu združi oddelke.
 • Ob večji odsotnosti strokovnih delavcev šole in vrtca koordinator dnevno pregleda število učencev in otrok ter zaposlenih in o tem obvesti ravnateljico, ki odloči o nadaljnjih ukrepih.

  Zmanjševanje in prekinitve drugih aktivnosti ob širitvi koronavirusa

 • V primeru širjenja koronavirusa koordinator razglasi in seznani delavce, da se ukinejo VSE dejavnosti, ki niso del rednega pouka oz. vzgojno izobraževalnega dela v vrtcu.
 • Zagotavljanje alternativnih vzgojno-izobraževalnih postopkov Učitelji, ki bodo v službi, sami pripravijo načrte za delo s skupino učencev: delavnice, prilagojeni dnevi dejavnosti, ki jih lahko izvedemo znotraj šole, športne igre oz dejavnosti, kjer se izvaja samo varstvo otrok. Pri oblikovanju dejavnosti priporočamo, če je le možno (glede na število razpoložljivega kadra), delo na prostem.
 • V primeru odsotnosti hišnikov se ukinejo prevozi s šolskim kombijem.

 

 ZAPOSLENI:

 

  Ključne osebe za zagotavljanje delovanja šole

 • Za nemoteno delovanje šole in vrtca so poleg učiteljev in vzgojiteljev ključne osebe koordinatorji, ki v primeru odsotnosti prenesejo naloge na  namestnike.

 Zagotavljanje nadomestnih delavcev

 • V primeru manjše odsotnosti učiteljev in vzgojiteljev bodo nadomeščanja izvajali naši učitelji in vzgojitelji.  Naslednji ukrep bo, če bo to možno, premeščanje delavcev iz vrtca v šolo in obratno. Ob večji odsotnosti pa lahko za nadomeščanja prosimo še upokojene delavce šole in vrtca.

 Ocena ogroženosti in načrt zaščite ključnih oseb, ki ostajajo na delovnem mestu

 • Na šoli so ogroženi vsi delavci, ki so v stiku z otroki, učenci in starši.  Za zaščito delavci poskrbijo sami z upoštevanjem navodil o osebni higieni.
 • Administrativna dela lahko vsi delavci opravijo elektronsko od doma po odločitvi ravnateljice.

 

VARNOST IN LOGISITKA:

 

 

 Zaščita poslopja, prostorov in opreme

 • Na šoli in v vrtcu je poskrbljeno za zadostno število umivalnikov z milom in s papirnatimi brisačami. Ob umivalnike smo namestili plakate z navodili za pravilno umivanje rok. Učitelji in vzgojitelji poskrbijo, da se razrede in prostore, kjer se zadržujejo otroci, pogosteje prezračuje in da si učenci oz. otroci pred vsakim obrokom in po odhodu iz sanitarij umijejo roke z milom.
 • Za čiščenje prostorov in površin se uporablja običajna čistila in detergente ter čisti na način in po postopku, ki je vpeljan v zavodu. Pogosteje in skrbneje se čisti površine, ki se jih učenci oz. otroci in zaposleni pogosteje dotikajo z rokami (kljuke, ograje, tipkovnice…) Ob večjem številu obolelih se te površine čistijo z razkužilnimi čistilnimi sredstvi.
 • Koordinator za šolo po potrebi prerazporedi delo čistilk tako, da zagotovi čiščenje prostorov tudi v dopoldanskem času.
 • V vrtcu se izloči igrače, ki se težko očistijo (plišaste igrače). Otroci v vrtec ne smejo vnašati igrač in drugih predmetov od doma. Igrače se pogosteje čistijo.
 • Ob večjem številu obolelih ravnateljica razglasi, da se začnejo upoštevati posebni varnostni ukrepi:
  • V šolo in vrtec vstopajo lahko samo učenci, otroci, starši in delavci šole in vrtca.
  • Starši ne smejo vstopati v igralnice in učilnice. 
  •  Ob vstopu v šoli se namesti razkužilnike, kjer si vsi, ki vstopajo v šolo razkužijo roke.
  • Material, ki ga dostavljajo servisne službe, prevzemajo delavci šole ob vhodih v šolo.
  • Kuhinja začasno preneha s pripravo in z razdelitvijo kosil zunanjim obiskovalcem.

 O vsakem posameznem zgoraj navedenem ukrepu odloča ravnateljica sproti.

 V primeru večjega števila obolelih in hitrega širjenja pandemije delavci šole lahko uporabijo oziroma morajo uporabiti zaščitne maske, ki preprečujejo vnos virusa preko dihal. Enako lahko šola zahteva od obiskovalcev. Odločitev o uporabi posebnih zaščitnih sredstev sprejme ravnateljica, v njegovi odsotnosti pa koordinator. 

 

Ukrepi pri učencih oz. otrocih, obolelih za koronavirus

 • Če otrok ali učenec zboli, naj ne hodi v šolo. Starši so o tem dožni takoj obvestiti šolo. Če otrok zboli v šoli ali vrtcu, učitelj TAKOJ obvesti starše. V  šoli oz. v vrtcu se učenca oz. otroka odpelje v garderobo, kjer počaka na starše ob varstvu delavca šole/vrtca. Starši so dolžni učenca oz. otroka prevzeti čimprej. Koordinator pripravi seznam dežurnih učiteljev, ki morajo biti na razpolago v času obratovanja šole in bodo skrbeli za izolirane otroke. Obolel otrok in dežurni učitelj morata nositi zaščitne maske, ki bodo shranjene v prostorih, namenjenih izolaciji.

Ukrepi pri zaposlenih obolelih za koronavirus

 • Vzgojitelji, učitelji in drugi zaposleni, ki zbolijo, ostanejo doma  in o tem obvestijo odgovorno osebo  v zavodu.  Če vzgojitelji, učitelji in drugi zaposleni zbolijo na delovnem mestu, o tem obvestijo odgovorno osebo in zapustijo delovno mesto.  O  svoji bolezni in nadaljnjih ukrepih se posvetujejo z izbranim zdravnikom in sporočijo na šolo predviden čas njihove odsotnosti.

 Vzgojitelji, učitelji in drugi zaposleni, ki so bili v stiku z bolnim učencem in niso zboleli, naj svoje delo normalno opravljajo naprej. Vzgojitelji, učitelji in drugi zaposleni, ki so v stiku z bolnikom v domačem ali drugem okolju in niso zboleli, naj svoje delo normalno opravljajo. 

 Nosečnice se o tveganju za koronavirus na delovnem mestu in nadaljnjih ukrepih  posvetujejo z izbranim ginekologom in morebitno odsotnost sporočijo na šolo.  

 

 Zaprtje vrtca

 • V primeru, ko zavod ne more zagotoviti delovanje kuhinje in pripravo hrane za otroke, bo vrtec potrebno zapreti.

 

Pojav večjega števila obolelih za koronavirus

 • V primeru pojava večjega števila med seboj povezanih primerov koronavirusa v kratkem časovnem obdobju, koordinator (oz. njegov namestnik) obvesti regionalnega epidemiologa, ki bo ocenil razmere.
 • Ravnateljica ali koordinator usklajujeta aktivnosti skupaj z Občino Brežice.

  

SEZNANITEV DELAVCEV ŠOLE, UČENCEV, OTROK IN STARŠEV O SPREJETEM NAČRTU

 

 1. Dne 26. 2. 2020 se učence (prvo šolsko uro) in otroke vrtca seznani s tem, kaj je koronavirus, kako bolezen prepoznamo, kako se prenaša in kaj storimo, ko zbolimo in ostanemo doma. Poleg tega se jih seznani s tem, kako zmanjšamo tveganje za okužbo (pravilno umivanje rok, kako kašljamo, kihamo…).

2. Vzgojitelji obvestijo starše otrok, da v vrtce ne nosijo plišastih in drugih igrač ter drugih predmetov.

 3. Glede na potrebe bo ravnateljica ali koordinator sprotno obveščal starše preko spletne strani šole.

4. Načrt bo objavljen na šolski spletni strani in poslan vsem delavcem šole po spletni pošti.

 

 

 

Načrt pripravila: ravnateljica Vesna Bogovič

 

 

Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani